Strategie školy a Kvalitní škola dle ČŠI

Česká školní inspekce aktualizovala v červenci 2016 „Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání“ (Česká školní inspekce, Čj.: ČŠIG-2519/16-G2). V dokumentu jsou popsány kritéria Kvalitní školy v modifikacích pro předškolní vzdělávání, základní, střední odborné, atd. Na tento materiál odkazuji již v e-booku „Strategie rozvoje školy stručně a jasně“, který je zdarma ke stažení na těchto stránkách.
Sice to nebyl původní záměr, ale tvorba strategie školy, tak jak je pojata v uvedeném e-booku, naplňuje podstatnou část těchto kritérií, především v části Koncepce a rámec školy. Materiál ČŠI zde popisuje např. požadavky na vizi a strategii rozvoje. Nenajdeme zde však návod, případně informaci nebo odkaz, jak může škola tyto dokumenty vytvořit. Na strategické plánování byl málokdo z kolegů ředitelů připraven. Dokonce i ti, kdo měli možnost se k tomuto tématu během svého vzdělávání dostat, mají dostatek teoretických vědomostí, ale chybí jim praktické zkušenosti a především konkrétní postupy.
Níže uvádím pár příkladů, jak požadavky na Kvalitní školu korespondují s tvorbou a realizací strategie rozvoje školy popsané v e-booku zdarma.
V dalším textu pracuji s částí pro základní školy, ale materiál ČŠI uvádí shodná kritéria i pro ostatní druhy vzdělávání. Citace z materiálu ČŠI jsou uvedeny kurzívou a podtrženě.

První kapitola, nazvaná „Koncepce a rámec školy“ začíná citátem:
Kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem.
Pokud stanovíte společnou vizi, pak víte, kam směřujete. K úspěšné cestě za Vaším cílem Vám pomáhá akční plán, který vytváříte společně se zaměstnanci.

Z úvodního odstavce dále vybírám pár vět:
Základem systematického zvyšování kvality je srozumitelná vize, koncepce a formulace cílů školy. Pro systematický rozvoj kvality vzdělávání je důležité, aby vedení školy prostřednictvím konstruktivních vztahů a diskuzí se zřizovatelem získalo nejen porozumění zřizovatele pro tyto vize a cíle a pro podmínky potřebné pro jejich dosažení, ale i zřizovatelovu identifikaci s realistickou vizí a strategií školy sladěnou s vizí rozvoje obce.
Kvalitní škola aktivně usiluje o to, aby rodiče v co nejvyšší míře vzali cíle školy za své.
Strategie obsahuje všechny jmenované součásti – vize, cíle, … Tvorba strategie probíhá ve spolupráci se zřizovatelem – nejen, že je informován o Vašem záměru, ale je přizván tvorbě strategie a může tak přispět k zajištění soulad strategie školy s vizí obce.
Podobně jsou zapojeni rodiče, cíle vychází i z výsledků jejich práce. Pokud mají možnost přispět k tvorbě cílů školy, pak je mnohem vyšší pravděpodobnost, že cíle vezmou za své.

Dále jsou v dokumentu popsány tyto kritéria:
Škola má jasně formulovanou vizi a realistickou strategii rozvoje, které pedagogičtí pracovníci sdílejí a naplňují.
Vaši zaměstnanci jsou zapojeni v procesu tvorby celé strategie – od analýzy současného stavu, formulaci mise, vize, strategických cílů až po konkrétní plán akcí, vedoucí k naplnění strategie. Celý proces společné tvorby je předpokladem pro sdílení a naplnění vytvořené strategie.
ŠVP vychází z vize a strategie rozvoje školy a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP); jeho cíle jsou srozumitelné pro pedagogy i rodiče.
Propojení ŠVP a Strategie je na více místech. Například ve strategii formulujete misi – Vaše poslání, sdělujete, co děláte, proč existujete. ŠVP pak Vaši misi rozepisuje do podrobností, jaké metody používáte, apod.
Škola funguje podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech aktérů (vedení, učitelé, rodiče) a jejich participaci na chodu školy.
Zapojením do tvorby strategie umožňujete všem uvedeným skupinám participovat na chodu školy.
Škola spolupracuje s vnějšími partnery
Mezi partnery je jako první rozepsán zřizovatel – odpověď viz výše.

Podobně lze Strategií argumentovat i u kritérií v dalších kapitolách. To už bych se ale opakoval. Tak pokud jste měli možnost přečíst e-book zdarma, asi už znáte argumenty například i v těchto případech:

Kapitola 2: Pedagogické vedení školy
vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, dětmi i vzájemné vztahy mezi pedagogy a dětmi a jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech aktérů.

Kapitola 3: Kvalita pedagogického sboru
pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanské angažovanosti,
Pedagogové podporují rozvoj demokratických hodnot a občanských kompetencí žáků tím, že je zapojují do rozhodování o věcech, které se jich týkají, a poskytují jim příležitost vyjádřit vlastní názor.

Hezký den přeje František Eliáš

Komentáře